Dołącz do Trade Wars

Regulamin programu partnerskiego TRADE WARS

Z dnia 03 września 2021 r.

Umowa Programu Partnerskiego zostaje zawarta poprzez przystąpienie do Programu Partnerskiego pomiędzy Partnerem a Organizatorem (t.j. TRADE WARS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie; KRS 0000874021, NIP 7393947851, REGON 38771364500000) i określa warunki, na jakich prowadzona jest współpraca. Regulamin jest prawnym porozumieniem między Organizatorem a Partnerem, który potwierdza, że przeczytał, rozumie i zgadza się z warunkami niniejszego Regulaminu. Jeśli nie zgadza się z warunkami niniejszego Regulaminu nie powinien przystępować do Programu Partnerskiego i akceptować niniejszych postanowień.

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich Partnerów.
 2. Definicje:
  a. Grupa – grupa tradingowa prowadzona przez Organizatora na platformie Discord o nazwie TRADE WARS;
  b. Formularz Rejestracyjny – formularz udostępniony przez Organizatora, umożliwiający przesłanie do Organizatora danych osoby fizycznej, chcącej podjąć współpracę w ramach Programu Partnerskiego;
  c. Influencer – osoba posiadająca markę osobistą (personal branding), pozwalającą na pozyskiwania Klientów za pośrednictwem sieci społecznościowych oraz platform internetowych;
  d. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2320);|
  e. Klient – oznacza osobę fizyczną, która zarejestrowała się za pomocą spersonalizowanego Linku Partnerskiego zawierającego Numer Identyfikacyjny Partnera (Partner ID), jak również zasubskrybowała jeden z planów dostępowych do Grupy oraz dokonał płatności. Klientem nie może być osoba będąca wcześniej subskrybentem Grupy;
  f. Link Partnerski – Link prowadzący do Strony internetowej, zawierających Numer Identyfikacyjny Partnera (Partner ID);
  g. Organizator – TRADE WARS Sp. z.o.o z siedzibą w Olsztynie (KRS 0000874021, NIP 7393947851, REGON 38771364500000);
  h. Partner – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, będąca subskrybentem grupy oraz uczestnicząca w Programie Partnerskim;
  i. Program Partnerski – Program Partnerski TRADE WARS obsługiwany przez Organizatora, który definiuje współpracę w zakresie wykonywania czynności promocyjnych i reklamowych świadczonych przez Organizatora i Partnera.
  j. Regulamin – niniejszy Regulamin;
  k. Strona internetowa – strona prowadzona przez Organizatora pod adresem https://www.tradewars.pro, na której znajdują się Usługi;
  l. Strona – Organizator lub Partner;
  m. Strony – łącznie Organizator oraz Partner;
  n. Umowa – zawarta pomiędzy Stronami umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest udział Partnera w Programie Partnerskim. O ile Strony zgodnie nie postanowią inaczej ich prawa i obowiązki w ramach Umowy reguluje niniejszy Regulamin;
  o. Usługa – usługa polegająca na czasowym dostępie do grupy, której promocja jest dokonywana przy udziale Partnera w ramach Umowy.
  p. Ustawa ODO – ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
  q. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Partnerami mogą być wyłącznie osoby fizyczne, należące do grupy, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zaakceptują Umowę i powyższy Regulamin Programu Partnerskiego.
 4. Partner działa w imieniu własnym, za zgodą i na rzecz Organizatora.
 5. Regulamin określa:
  a. zasady oraz procedurę związaną z Programem Partnerskim;
  b. zasady oraz warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim;
  c. prawa i obowiązki Organizatora oraz Partnera związane z uczestnictwem w Programie Partnerskim;
  d. warunki ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora w związku z Programem Partnerskim.
 6. Każdy Partner zostaje zapoznany z treścią Regulaminu w chwili otrzymania Regulaminu na adres e-mail Partnera podany w trakcie rejestracji.
 7. Partner pozyskuje Klientów wyłącznie za pomocą Linków Partnerskich.
 8. Organizator gwarantuje unikalność Linków Partnerskich.
 9. Organizator zobowiązuje się do terminowej aktualizacji Linków Partnerskich i monitorowania stanu linków.
 10. Program Partnerski ma charakter zamknięty – przeznaczone jest dla ściśle określonej grupy odbiorców.

2. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Partner może zgłosić udział w Programie Partnerskim za pośrednictwem Strony internetowej poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza Rejestracyjnego.
 2. Partner zobowiązany jest wskazać w Formularzu Rejestracyjnym następujące dane osobowe:
  a. imię i nazwisko;
  b. numer PESEL;
  c. numer konta bankowego – prowadzonego przez bank zarejestrowany na terytorium Polski;
  d. adres e-mail.
 3. Podczas dokonywania rejestracji Partner potwierdza zapoznanie się i akceptuje niniejszy Regulamin oraz zobowiązuje się do uczestniczenia w Programie Partnerskim na warunkach w nim określonych.
 4. Do zawarcia Umowy oraz przez cały czas jej trwania, jak również do uczestniczenia w Programie Partnerskim niezbędne jest posiadanie wykupionej przez Partnera subskrypcji w grupie.
 5. Utworzone indywidualne konta internetowe niezbędne do uczestnictwa w Programie Partnerskim oraz uczestnictwa w grupie zostaną powiązane z danymi osobowymi, które Partner wprowadził na Stronie internetowej.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Stroną internetową.
 7. Prawo do weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa przysługuje Organizatorowi.
 8. Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w Programie Partnerskim bez podania przyczyny.
 9. Partner nie jest pracownikiem ani przedstawicielem Organizatora. Partner nie ma prawa podpisywać żadnych dokumentów w imieniu Organizatora i reprezentować siebie i swojej działalności w imieniu Organizatora. Partner ma jedynie prawo przedstawiać się jako członek Programu
  Partnerskiego.

3. WARUNKI PROGRAMU PARTNERSKIEGO

 1. Celem prowadzenia działań promocyjnych i reklamowych w ramach Programu Partnerskiego jest zwiększenie liczby Klientów, którzy skorzystają z Usług.
 2. Wybranie przez Klienta Linku Partnerskiego prowadzącego do Strony internatowej, oraz zakup Usługi, o ile zostanie zakończone skutecznym skorzystaniem przez Klienta z Usługi, powiększa wypracowaną przez Partnera prowizję.
 3. W przypadku skorzystania przez Klienta z Linku Partnerskiego, Organizator udziela Klientowi zniżki w wysokości 10% na wybraną Usługę.
 4. Przedłużenie subskrypcji przez Klienta skutkuje każdorazowo naliczeniem dodatkowej zniżki 10%, pod warunkiem że Klient zachowuje ciągłość subskrypcji.
 5. Klient korzystając z Linku Partnerskiego może dokonać płatności wyłącznie poprzez:
  a. platformę płatniczą Stripe;
  b. platformę płatniczą ZEN;
  c. platformę płatniczą TPay;
  d. platformę płatniczą Coinbase Commerce;
  e. platformę płatniczą Coingate.
 6. Prowizja nie przysługuje Partnerowi, jeżeli Klient pozyskany za pośrednictwem Linku Partnerskiego, wcześniej nabył Usługi bezpośrednio w Serwisie internetowym lub w innym kanale Organizatora lub Klient wybrał wcześniej odnośnik lub został zgłoszony przez innego Partnera i ma to swoje odzwierciedlenie w kodach danych Organizatora.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Programie Partnerskim albo do zmian podstawowych parametrów Programu Partnerskiego, z ważnych powodów lub powodów niezależnych od Organizatora. W takim przypadku Partner zostanie o tym powiadomiony niezwłocznie poprzez wiadomość na grupie, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem platformy, na której znajduje się indywidualne konto internetowe Partnera. Wskazane zmiany nie mogą stanowić podstawy do kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora.

4. WYNAGRODZENIE

 1. Partner wynagradzany jest wyłącznie za zakup subskrypcji do grupy przez poleconych przez niego Klientów przy użyciu Linku Partnerskiego.
 2. Wysokość wynagrodzenia dla Partnera wynosi 10% wartości wpłaty dokonanej przez Klienta.
 3. Wynagrodzenie naliczane jest w ciągu 30 dni, licząc od chwili pobrania należności od Klienta.
 4. Partner ma prawo do prowizji obowiązujących w dniu dokonania transakcji.
 5. Stan konta Partnera zawierający sumę należnych prowizji znajduje się na indywidualnym koncie internetowym Partnera.
 6. Prowizja wypłacana jest w walucie polskiej (PLN).
 7. Wypłata następuje w formie przelewu na wskazane przez Partnera konto bankowe prowadzone przez bank zarejestrowany na terytorium Polski nie częściej niż raz w miesiącu, w odstępie co najmniej 30 dni.
 8. Wypłaty dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy, prowadzony przez bank zarejestrowany w Polsce, który został wskazany przez Partnera podczas wypełniania Formularza Rejestracyjnego. Zmiana rachunku bankowego wymaga stosownego oświadczenia do Umowy. Podpisane Oświadczenie należy wysłać na adres Organizatora.
 9. W celu wypłacenia Prowizji, Partner wystawia wygenerowany w indywidualnym koncie internetowym Partnera rachunek na odpowiednią kwotę.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub opóźnienia w wypłacaniu prowizji w przypadku, gdy dane Partnera nie zostały przez niego podane poprawnie.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wskazanie rachunku bankowego przez Partnera, jak również nie ponosi kosztów nieprawidłowego przelewu czy opłat międzybankowych.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do niewypłacenia prowizji Partnerowi w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że działa on niezgodnie z Regulaminem.
 13. Prowizja stanowi przychód Partnera uzyskany w związku ze sprzedażą premiową, który jest zwolniony z opodatkowania na podstawie itp. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. – o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 868). Zwolnienie nie dotyczy prowizji otrzymanych przez Partnera w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności, który Partner ma obowiązek rozliczyć według właściwych dla siebie zasad opodatkowania.
 14. W przypadku zlecenia przez Partnera wypłaty Prowizji powyżej 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) w danym miesiącu kalendarzowym, Partner zobowiązany jest prowizję zakwalifikować jako przychód z innych źródeł, w rozumieniu itp. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do itp. 45 ust. 1 ww. ustawy, dochód winien być wykazany w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) na formularzu PIT36 składanym za dany rok podatkowy (rok uzyskania dochodu), jako przychód z innych źródeł (wzór wypełnienia formularza PIT poniżej). Dochód ten podlegać zatem będzie opodatkowaniu – łącznie z pozostałymi dochodami osiągniętymi przez Partnera – według skali podatkowej określonej w itp. 27 ust. 1 ww. ustawy. Jednocześnie wskazać należy, że w odniesieniu do tego rodzaju dochodów, w ciągu roku podatkowego nie ciąży na Organizatorze ustawowy obowiązek wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

5. UMOWA INFLUENCERSKA

 1. Influencer może zawrzeć z Organizatorem, w drodze indywidualnych negocjacji, Umowę influenserską, w ramach której zostanie ustalona wysokość wynagrodzenia w zależności od bezpośredniego sukcesu jego kampanii reklamowych.
 2. W każdym oddzielnym przypadku wysokość wynagrodzenia jest ustalana na podstawie rodzaju opłacanego działania oraz oferowanej za nie stawki Organizatora w chwili jego wykonania przez Influencera. Organizator ma prawo zmienić swoje stawki, ale nowe stawki nie dotyczą wykonanych już działań.
 3. Influencer lub Organizator zobowiązują się nie ujawniać treści prowadzonych negocjacji oraz postanowień Umowy influenserskiej, w tym informacji handlowych, danych dotyczących działalności gospodarczej i operacji, tajemnic handlowych oraz wszelkich innych informacji wyraźnie oznaczonych jako poufne, w szczególności wszystkie wspomniane informacje dotyczące kontrahentów lub partnerów drugiej strony

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Partner jest odpowiedzialny za wszystkie materiały, które pojawią się na jego stronach lub w jego materiałach promocyjnych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści dotyczące dowolnego aspektu jego produktów opublikowanych poza Grupą i Strona internetową.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub niemożność korzystania z Programu Partnerskiego spowodowane:
  a. podaniem nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracyjnym, w tym wadliwego adresu poczty elektronicznej lub takiego adresu, do którego Partner nie ma dostępu;
  b. siłą wyższą, tj. zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od Organizatora, o którym mowa w §8, uniemożliwiającym realizację zobowiązań wynikających z Programu Partnerskiego;
  c. działalnością osób trzecich;
  d. niespełnieniem wymagań przewidzianych w Regulaminie;
  e. nieprawidłowym działaniem urządzeń Partnera, skutkującym brakiem możliwości wzięcia udziału w Programie Partnerskim.
 3. Jeśli Partner powołuje się w swoich materiałach na cenę zakupu Usługi, to jest zobowiązany uaktualniać ją na bieżąco do stanu faktycznego zgodnie z aktualnym cennikiem znajdującym się na Stronie internetowej.
 4. Partner jest obowiązany znać uregulowania prawne dotyczące reklamy i świadczenia usług drogą elektroniczną.
 5. Partner nie może promować Usługi na stronach, które łamią prawo, na stronach z materiałami pornograficznymi, nielegalnym oprogramowaniem, nielegalną muzyką lub innych, których treść lub forma mogą zaszkodzić dobremu imieniu Organizatora.
 6. Partner zobowiązany jest formułować wszelkie komunikaty dotyczące Usług prezentowane w ramach Programu Partnerskiego (w szczególności podczas prowadzenia korespondencji z potencjalnymi Klientami) w sposób nie pozostawiający wątpliwości, iż treść zawarta w tych komunikatach pochodzi od Partnera, nie bezpośrednio od Organizatora.
 7. Partner zobowiązuje się nie promować Usług na grupach dyskusyjnych, forach i innych publicznych miejscach, których nie jest właścicielem w sposób niezgodny z regulaminem takiego miejsca lub wywołujący uzasadniony sprzeciw jego uczestników lub właścicieli.
 8. Partner będzie starannie promował Grupę zgodnie z jej przeznaczeniem, biorąc pod szczególną uwagę aktualność prezentowanych przez siebie informacji.
 9. Partner nie będzie obiecywał żadnemu potencjalnemu Klientowi Usług innych, niż te świadczone przez Organizatora.

7. DEZAKTYWACJA KONTA PARTNERA

 1. Nieprzestrzeganie zasad powyższego Regulaminu będzie skutkowało dezaktywacją indywidualnego konta internetowego Partnera.
 2. Podjęcie przez Partnera jakichkolwiek działań ocenionych przez Organizatora jako szkodliwe dla wyników sprzedażowych oraz jej dobrego imienia stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz natychmiastowej dezaktywacji konta Partnera.
 3. Rezygnacja przez Partnera z subskrypcji Grupy skutkuje dezaktywacją indywidualnego konta internetowego.
 4. Na zdezaktywowane indywidualne konto internetowe nie wpływają żadne nowe środki.
 5. Partner może zakończyć współpracę w Programie Partnerskim wysyłając do Organizatora wniosek w formie dokumentowej pod rygorem nieważności w przedmiocie dezaktywacji konta. W innym przypadku konto Partnera zachowuje ważność 3 lata od początku nawiązania współpracy przez Partnera.

8. ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Organizator może w każdym czasie bez podawania przyczyny odstąpić od Umowy z Partnerem.
 2. Dla odstąpienia niezbędne jest powiadomienie Partnera o odstąpieniu w dowolnej formie dokumentowej (list polecony/e-mail/wiadomość na Grupie).
 3. Wycofanie zgód składanych przez Partnera w toku korzystania z Programu Partnerskiego, a wymaganych do korzystania z niego, jest równoznaczne z uniemożliwieniem świadczenia przez Organizatora zobowiązań umownych, których zgoda dotyczy.
 4. Organizatorowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie umowy jest jednoznaczne z usunięciem Konta.
 5. Jeżeli umowa pomiędzy Organizatorem a Partnerem została wypowiedziana przez Stronę, dokonanie ponownej Rejestracji przez Partnera wymaga uprzedniej zgody Organizatora.

9. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące problemów związanych z uczestnictwem w Programie Partnerskim mogą być zgłaszane Organizatorowi z wykorzystaniem poczty elektronicznej Organizatora lub przesłane na adres siedziby spółki Organizatora.
 2. Każda reklamacja winna zawierać:
  a. dane Partnera oraz adres poczty elektronicznej użyty podczas rejestracji;
  b. szczegółowy opis problemu;
  c. oczekiwania Partnera.
 3. Organizator jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Partnera w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Rozpatrzenie reklamacji będzie polegać na wskazaniu, czy problemy z Programem Partnerskim wynikły z przyczyn leżących po stronie Organizatora, czy też z innych podmiotów; jeżeli będzie możliwe (bez ponoszenia kosztów przez Organizatora) takie ustalenie, Organizator wskaże te inne przyczyny.
 5. Reklamacje mogą dotyczyć tylko zgłoszeń, od których złożenia nie minęło więcej niż 6 miesięcy. Stanowisko Organizatora będzie ostateczne, co nie uchybia prawu Partnera do dochodzenia swoich roszczeń w trybie innym, niż reklamacyjny.

10. SIŁA WYŻSZA

 1. Organizator będzie zwolniony od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek Siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub związane jest chorobą lub innymi nieprzewidzianym zdarzeniami niezależnymi od Organizatora.
 2. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Organizatora, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności zamieszki, rozruchy, niepokoje, strajki, lokaut z udziałem osób innych niż pracownicy Organizatora, następstwa wprowadzenia stanu epidemiologicznego w zakresie w jakim uniemożliwiają realizację przedmiotu umowy, itp.
 3. Jeżeli okoliczności wskazane w ust. 1 uniemożliwią Organizatorowi wywiązanie się z jakiegokolwiek zobowiązania, to poinformuje on Partnera o tych okolicznościach, wymieniając przy tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mógł się wywiązać. Powiadomienie winno nastąpić w terminie do 14 dni po dniu, kiedy Organizator dowiedział się, lub powinien się dowiedzieć, o istotnych okolicznościach. Po takim powiadomieniu Organizator będzie usprawiedliwiony z niewykonania zobowiązań na czas tak długi, jak określone okoliczności będą stanowiły przeszkodę

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami RODO oraz ustawy ODO.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych Partnerów sprawuje Inspektor Danych Osobowych (dalej „Inspektor”). Partner może się skontaktować z Inspektorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, także w razie wątpliwości co do swoich praw. Inspektorem jest Trade Wars – e-mail: kontakt@tradewars.pl.
 4. Dane osobowe Partnera przetwarzane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez co oznacza w szczególności:
  a. realizacja Programu Partnerskiego oraz przekazywanie wynagrodzenia prowizyjnego;
  b. rozpatrywanie reklamacji zgłoszonych przez Partnera;
  c. obrona przed roszczeniami.
 5. Podstawą prawną przetwarzania przez Organizatora danych osobowych Partnera w celu wskazanym w ust. 4 powyżej jest:
  a. prawnie uzasadniony interes Organizatora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO), w celu realizacji reklamacji zgłoszonych przez Partnera;
  b. prawnie uzasadniony interes Organizatora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) – w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
 6. Dane osobowe Partnera mogą być ujawniane przez Organizatora podmiotom z nim współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi księgowe oraz archiwizacyjne.
 7. Dane osobowe Partnera przetwarzane są przez okres realizacji Programu Partnerskiego, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z Programu Partnerskiego.
 8. Partnerowi przysługuje prawo do żądania od Organizatora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora.
 9. Partnerowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Podanie przez Partnera danych osobowych jest niezbędne do obsługi procesu reklamacji. Odmowa podania przez Partnera danych osobowych uniemożliwi realizację reklamacji zgłoszonej przez Partnera.
 11. Dane osobowe Klienta podczas procesu realizacji płatności elektronicznej przetwarza operator PayU lub PayPal.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje przez czas nieokreślony.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje Partnera i Organizatora od dnia przesłania Formularza Rejestracyjnego przez Partnera do momentu realizacji przez Organizatora wszystkich działań związanych z Programem Partnerskim.
 3. Partner zobowiązuje się do uczestnictwa w Programie Partnerskim zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przyjętymi zwyczajami, a w szczególności do nie naruszania praw innych uczestników Programu Partnerskiego.
 4. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, w tym Kodeksu cywilnego:
  a. o ile Strony nie postanowią zgodnie inaczej, umowa jest zawarta na podstawie Regulaminu, co oznacza, że określa on ich prawa i obowiązki;
  b. o ile Strony zawrą jednak umowę, która będzie obejmować postanowienia sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, stosuje się – w zakresie objętym taką kolizją – postanowienia umowne; w pozostałym zakresie Regulamin nadal wiąże Strony.
 5. Partner nie może, bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Organizatora przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy.
 6. Partner jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do Programu Partnerskiego i stosowania się do jego postanowień.
 7. Zmiana postanowień Regulaminu może być dokonana pod rygorem nieważności w formie dokumentowej, w tym samym trybie co jego ustalenie.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.
  Organizator poinformuje o zmianie Regulaminu poprzez jego udostępnienie lub przesłanie na email Partnera, co nastąpi nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Partner uczestniczący w Programie Partnerskim, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 3 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu, co będzie wiązać się z usunięciem z Programu
  Partnerskiego. Gdy zaktualizowany Regulamin zacznie obowiązywać, będzie on wiążący dla Partnera w przypadku dalszego uczestniczenia w Programie Partnerskim.
 9. Partner ma nieograniczone prawo wglądu do Regulaminu, który jest udostępniony na grupie.
 10. Wszelkie spory związane z wykonaniem Umowy będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe dla miejsca siedziby Organizatora.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe zawieszenie dostępności Strony internetowej/Grupy w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Strony internetowej /grupy.
 12. Wszystkie materiały reklamowe dotyczące Usług mają charakter informacyjny, wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 13. Regulamin wchodzi w życie niezwłocznie od dnia jego ogłoszenia.