Dołącz do Trade Wars

Warunki usługi

Ostatnia aktualizacja 09 września 2022 r.

SPIS TREŚCI

 1. POROZUMIENIE CO DO WARUNKÓW
 2. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 3. OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA
 4. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA
 5. CZYNNOŚCI ZABRONIONE
 6. TREŚCI UTWORZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW
 7. LICENCJA NA TREŚCI
 8. ZGŁOSZENIA
 9. STRONY INTERNETOWE I TREŚCI OSÓB TRZECICH
 10. ZARZĄDZANIE STRONĄ
 11. POLITYKA PRYWATNOŚCI
 12. OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE
 13. MODYFIKACJE I PRZERWY
 14. PRAWO WŁAŚCIWE
 15. ROZSTRZYGANIE SPORÓW
 16. KOREKTY
 17. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
 18. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
 19. ODSZKODOWANIE
 20. DANE UŻYTKOWNIKA
 21. KOMUNIKACJA, TRANSAKCJE I PODPISY ELEKTRONICZNE
 22. UŻYTKOWNICY I MIESZKAŃCY KALIFORNII
 23. RÓŻNE
 24. KONTAKT

1. POROZUMIENIE CO DO WARUNKÓW

Niniejsze Warunki użytkowania stanowią prawnie wiążącą umowę zawartą między Tobą, osobiście lub w imieniu podmiotu („Ty”), a firmą Trade Wars Ltd , prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą TRADE WARS („ TRADE WARS ”, „ my ”, „ nas ” lub „ nasz ”), dotyczącą Twojego dostępu do i korzystania ze strony internetowej https://www.tradewars.pro , jak również wszelkich innych form medialnych, kanałów medialnych, mobilnych stron internetowych lub aplikacji mobilnych powiązanych, połączonych lub w inny sposób połączonych z nimi (łącznie „Strona”). Jesteśmy zarejestrowani w Wielkiej Brytanii i mamy siedzibę pod adresem, 7 Bell Yard , Londyn , Anglia WC2A 2JR . Nasz numer VAT to 14139433. Użytkownik potwierdza, że uzyskując dostęp do Strony, przeczytał, zrozumiał i zgodził się na przestrzeganie wszystkich niniejszych warunków użytkowania. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z WSZYSTKIMI NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA, WÓWCZAS MASZ WYRAŹNY ZAKAZ KORZYSTANIA ZE STRONY I MUSISZ NATYCHMIAST ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA Z NIEJ.

Uzupełniające warunki i dokumenty, które mogą być od czasu do czasu umieszczane na Stronie, zostają niniejszym wyraźnie włączone przez odniesienie. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do wprowadzania zmian lub modyfikacji niniejszych Warunków użytkowania od czasu do czasu . Będziemy informować o wszelkich zmianach poprzez aktualizację daty „Ostatnia aktualizacja” w niniejszych Warunkach użytkowania, a użytkownik zrzeka się prawa do otrzymania szczegółowego powiadomienia o każdej takiej zmianie. Prosimy o sprawdzenie odpowiednich Warunków za każdym razem, gdy korzystają Państwo z naszej Strony, aby zrozumieć, które Warunki mają zastosowanie. Użytkownik podlega zmianom w zmienionych Warunkach użytkowania i uznaje się, że zapoznał się z nimi i zaakceptował je poprzez dalsze korzystanie z Witryny po opublikowaniu zmienionych Warunków użytkowania.

Informacje zawarte w Witrynie nie są przeznaczone do rozpowszechniania lub wykorzystywania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w którym takie rozpowszechnianie lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z prawem lub przepisami, lub które podlegałoby jakimkolwiek wymogom rejestracyjnym w takiej jurysdykcji lub kraju. W związku z tym osoby, które decydują się na dostęp do Witryny z innych miejsc, czynią to z własnej inicjatywy i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie lokalnych przepisów, jeśli i w zakresie, w jakim przepisy te mają zastosowanie.

Witryna nie jest dostosowana do przepisów branżowych (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA) itp.), więc jeśli interakcje z Państwem podlegałyby takim przepisom, nie mogą Państwo z niej korzystać. Nie wolno korzystać z Witryny w sposób, który naruszałby ustawę Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

Strona jest przeznaczona dla użytkowników, którzy ukończyli 13 lat. Wszyscy użytkownicy, którzy są niepełnoletni w jurysdykcji, w której mieszkają (zazwyczaj poniżej 18 roku życia) muszą mieć pozwolenie i być pod bezpośrednim nadzorem rodzica lub opiekuna, aby korzystać ze Strony. W przypadku osób niepełnoletnich, przed rozpoczęciem korzystania z Witryny, rodzic lub opiekun musi przeczytać i zaakceptować niniejsze Warunki użytkowania.

2.  PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

O ile nie wskazano inaczej, Strona jest naszą własnością, a cały kod źródłowy, bazy danych, funkcjonalność, oprogramowanie, projekty stron internetowych, audio, wideo, tekst, zdjęcia i grafika na Stronie (łącznie „Zawartość”) oraz znaki towarowe, znaki usługowe i logo w nich zawarte („Znaki”) są własnością lub są kontrolowane przez nas lub są nam licencjonowane i są chronione prawami autorskimi i prawami dotyczącymi znaków towarowych oraz różnymi innymi prawami własności intelektualnej i prawami dotyczącymi nieuczciwej konkurencji w Stanach Zjednoczonych, międzynarodowymi prawami autorskimi i konwencjami międzynarodowymi. Treść i Znaki są udostępniane na Stronie „TAK JAK JEST”, wyłącznie dla informacji i użytku osobistego. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach użytkowania, żadna część Strony, żadne Treści ani Znaki nie mogą być kopiowane, reprodukowane, łączone, ponownie publikowane, przesyłane, publikowane, wyświetlane publicznie, kodowane, tłumaczone, przekazywane, dystrybuowane, sprzedawane, licencjonowane ani w inny sposób wykorzystywane do jakichkolwiek celów komercyjnych bez naszej wyraźnej, uprzedniej pisemnej zgody.

Pod warunkiem, że jesteś uprawniony do korzystania ze Strony, udzielamy Ci ograniczonej licencji na dostęp i korzystanie ze Strony oraz na pobieranie lub drukowanie kopii dowolnej części Treści, do której uzyskałeś prawidłowy dostęp, wyłącznie na Twój osobisty, niekomercyjny użytek. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane Użytkownikowi w odniesieniu do Strony, Treści i Znaków.


3.   OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA

Korzystając z Witryny, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: ( 1 ) wszystkie przekazywane przez Ciebie informacje rejestracyjne będą prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne; ( 2 ) będziesz utrzymywać dokładność tych informacji i niezwłocznie aktualizować takie informacje rejestracyjne w razie potrzeby ; ( 3 ) masz zdolność prawną i zgadzasz się przestrzegać niniejszego Regulaminu; ( 4 ) nie jesteś osobą poniżej 13 roku życia; ( 5 ) użytkownik nie jest nieletni w jurysdykcji, w której mieszka , lub jeśli jest nieletni, otrzymał zgodę rodziców na korzystanie z Witryny ; ( 6 ) użytkownik nie uzyska dostępu do Witryny za pomocą środków zautomatyzowanych lub nie-ludzkich, czy to za pomocą bota, skryptu, czy w inny sposób; ( 7 ) użytkownik nie będzie korzystał z Witryny w żadnym nielegalnym lub nieautoryzowanym celu; oraz ( 8 ) korzystanie z Witryny nie będzie naruszało żadnych obowiązujących przepisów prawa.

Jeśli podasz jakiekolwiek informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, mamy prawo zawiesić lub zlikwidować Twoje konto i odmówić wszelkiego obecnego lub przyszłego korzystania z Witryny (lub jej części).


4.   REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik może być zobowiązany do zarejestrowania się na Stronie. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania poufności swojego hasła i ponosi odpowiedzialność za wszelkie sposoby wykorzystania swojego konta i hasła. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia, odzyskania lub zmiany wybranej przez użytkownika nazwy użytkownika, jeżeli według naszego uznania nazwa ta jest nieodpowiednia, nieprzyzwoita lub w inny sposób niestosowna.


5.   CZYNNOŚCI ZABRONIONE

Użytkownik nie może uzyskać dostępu ani korzystać z Witryny w celach innych niż te, dla których udostępniamy Witrynę. Witryna nie może być wykorzystywana w związku z jakimikolwiek przedsięwzięciami komercyjnymi, z wyjątkiem tych, które są wyraźnie popierane lub zatwierdzane przez nas. Jako użytkownik Strony zgadzasz się nie:


6.   TREŚCI UTWORZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

Witryna nie oferuje użytkownikom przesyłania ani umieszczania treści. Możemy zapewnić użytkownikowi możliwość tworzenia, przesyłania, umieszczania, wyświetlania, transmitowania, wykonywania, publikowania, rozpowszechniania lub nadawania treści i materiałów do nas lub na Stronie, w tym między innymi tekstu, tekstów, filmów, audio, zdjęć, grafik, komentarzy, sugestii, informacji osobistych lub innych materiałów (zbiorczo zwanych „Wkładem”). Wkłady mogą być widoczne dla innych użytkowników Strony i stron internetowych osób trzecich. W związku z tym, wszelkie Materiały przekazywane przez Ciebie mogą być traktowane zgodnie z Polityką Prywatności Strony. Kiedy tworzysz lub udostępniasz jakiekolwiek Wkłady, tym samym oświadczasz i gwarantujesz, że:

Korzystanie z Witryny z naruszeniem powyższych zasad stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu i może skutkować m.in. rozwiązaniem lub zawieszeniem prawa do korzystania z Witryny.


7.   LICENCJA NA TREŚCI

Użytkownik zgadza się, że możemy uzyskać dostęp, przechowywać, przetwarzać i wykorzystywać wszelkie informacje i dane osobowe dostarczone przez użytkownika zgodnie z warunkami Polityki Prywatności i jego wyborami (w tym ustawieniami). Przesyłając sugestie lub inne opinie dotyczące Strony, użytkownik zgadza się, że możemy wykorzystać i udostępnić takie opinie w dowolnym celu bez wynagrodzenia dla użytkownika.

Nie posiadamy żadnych praw własności do Twoich Materiałów. Zachowujesz pełną własność wszystkich swoich Materiałów oraz wszelkich praw własności intelektualnej lub innych praw własności związanych z Twoimi Materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek oświadczenia lub reprezentacje zawarte w Twoim wkładzie w jakimkolwiek miejscu na Stronie. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje Wkłady na Stronę i wyraźnie zgadzasz się uwolnić nas od wszelkiej odpowiedzialności i powstrzymać się od wszelkich działań prawnych przeciwko nam w związku z Twoimi Wkładami.


8.   ZGŁOSZENIA

Użytkownik potwierdza i zgadza się, że wszelkie pytania, komentarze, sugestie, pomysły, opinie i inne informacje dotyczące Strony („Materiały”) przekazane nam przez użytkownika nie są poufne i stają się naszą wyłączną własnością. Będziemy posiadać wyłączne prawa, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej, i będziemy uprawnieni do nieograniczonego wykorzystania i rozpowszechniania tych Materiałów w dowolnym, zgodnym z prawem celu, komercyjnym lub innym, bez uznania lub wynagrodzenia dla użytkownika. Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich praw moralnych do wszelkich takich Materiałów i niniejszym gwarantuje, że wszelkie takie Materiały są oryginalne lub że ma prawo do ich przesłania. Wyrażasz zgodę na brak możliwości dochodzenia od nas roszczeń z tytułu domniemanego lub faktycznego naruszenia lub przywłaszczenia jakichkolwiek praw własności do Twoich Materiałów.


9.   STRONY INTERNETOWE I TREŚCI OSÓB TRZECICH

Witryna może zawierać (lub użytkownik może zostać wysłany za pośrednictwem Witryny) linki do innych stron internetowych („Witryny osób trzecich”), jak również artykuły, zdjęcia, teksty, grafiki, obrazy, projekty, muzykę, dźwięk, wideo, informacje, aplikacje, oprogramowanie i inne treści lub elementy należące do lub pochodzące od osób trzecich („Treści osób trzecich”). Takie strony internetowe osób trzecich i treści osób trzecich nie są przez nas badane, monitorowane ani sprawdzane pod kątem dokładności, stosowności lub kompletności, a my nie ponosimy odpowiedzialności za strony internetowe osób trzecich, do których dostęp uzyskuje się za pośrednictwem Witryny, ani za treści osób trzecich zamieszczone na Witrynie, dostępne za jej pośrednictwem lub zainstalowane na niej, w tym za treść, dokładność, obraźliwość, opinie, wiarygodność, praktyki ochrony prywatności lub inne zasady zawarte na stronach internetowych osób trzecich lub w treściach osób trzecich. Włączenie, linkowanie do, lub zezwolenie na użycie lub instalację jakiejkolwiek strony trzeciej lub jakiejkolwiek treści strony trzeciej nie oznacza zatwierdzenia lub poparcia ich przez nas. Jeśli zdecydujesz się opuścić stronę i uzyskać dostęp do stron internetowych stron trzecich lub użyć lub zainstalować dowolną treść strony trzeciej, robisz to na własne ryzyko i powinieneś być świadomy, że te Warunki użytkowania już nie rządzą. Powinieneś zapoznać się z odpowiednimi warunkami i politykami, w tym z praktykami dotyczącymi prywatności i gromadzenia danych, każdej strony internetowej, do której przechodzisz ze Strony lub związanej z wszelkimi aplikacjami, których używasz lub instalujesz ze Strony. Wszelkie zakupy dokonywane za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich będą dokonywane za pośrednictwem innych stron internetowych i od innych firm, a my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w związku z takimi zakupami, które są dokonywane wyłącznie pomiędzy użytkownikiem a odpowiednią osobą trzecią. Użytkownik zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że nie popieramy produktów lub usług oferowanych na stronach internetowych osób trzecich i będzie nas chronić przed wszelkimi szkodami spowodowanymi przez zakup takich produktów lub usług. Ponadto, użytkownik nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez niego lub szkody wyrządzone mu w związku z lub wynikające w jakikolwiek sposób z treści stron trzecich lub kontaktu z nimi.


10.   ZARZĄDZANIE STRONĄ

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie obowiązek, do: (1) monitorowania Strony pod kątem naruszeń niniejszego Regulaminu; (2) podjęcia odpowiednich działań prawnych wobec każdego, kto według naszego uznania narusza prawo lub niniejszy Regulamin, w tym m.in. do zgłoszenia takiego użytkownika organom ścigania; (3) według naszego uznania i bez ograniczeń, odmowy, ograniczenia dostępu, ograniczenia dostępności lub wyłączenia (w zakresie technologicznie możliwym) jakiegokolwiek Twojego Wkładu lub jego części; (4) według własnego uznania i bez ograniczeń, powiadomienia lub odpowiedzialności, do usunięcia ze Strony lub w inny sposób wyłączenia wszystkich plików i treści, które mają nadmierny rozmiar lub są w jakikolwiek sposób uciążliwe dla naszych systemów; oraz (5) w inny sposób zarządzać Stroną w sposób zaprojektowany w celu ochrony naszych praw i własności oraz ułatwienia prawidłowego funkcjonowania Strony.


11.   POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności:https://tradewars.pro/polityka-prywatnosci-2/. Korzystając z Witryny, zgadzasz się na przestrzeganie naszej Polityki Prywatności, która jest włączona do niniejszych Warunków Użytkowania. Informujemy, że Strona jest umieszczona w Polsce . Jeżeli wchodzisz na Stronę z jakiegokolwiek innego regionu świata, w którym obowiązują przepisy prawa lub inne wymogi dotyczące gromadzenia, wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych, które różnią się od przepisów obowiązujących w Polsce , to poprzez dalsze korzystanie ze Strony przekazujesz swoje dane do Polski Polski i zgadzasz się na ich przekazanie i przetwarzanie w Polsce . Ponadto, nie przyjmujemy, nie żądamy ani nie zabiegamy o informacje od dzieci, ani nie prowadzimy świadomie marketingu wśród dzieci. Dlatego też, zgodnie z amerykańską ustawą o ochronie prywatności dzieci w Internecie, jeśli otrzymamy faktyczną wiedzę, że osoba poniżej 13 roku życia przekazała nam dane osobowe bez wymaganej i możliwej do zweryfikowania zgody rodziców, usuniemy te informacje ze Strony tak szybko, jak będzie to możliwe.


12.   OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE

Niniejsze Warunki użytkowania pozostają w pełnej mocy podczas korzystania z Witryny. BEZ OGRANICZANIA JAKICHKOLWIEK INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA, ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ODMOWY DOSTĘPU I KORZYSTANIA ZE STRONY (W TYM BLOKOWANIA OKREŚLONYCH ADRESÓW IP) DOWOLNEJ OSOBIE, WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA, Z DOWOLNEGO POWODU LUB BEZ POWODU, W TYM MIĘDZY INNYMI Z POWODU NARUSZENIA JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI LUB PRZYMIERZY ZAWARTYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH UŻYTKOWANIA LUB OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA. MOŻEMY ZAKOŃCZYĆ KORZYSTANIE LUB UCZESTNICTWO W WITRYNIE LUB USUNĄĆ KONTO UŻYTKOWNIKA I WSZELKIE TREŚCI LUB INFORMACJE, KTÓRE UŻYTKOWNIK ZAMIEŚCIŁ W DOWOLNYM MOMENCIE, BEZ OSTRZEŻENIA, WEDŁUG NASZEGO UZNANIA.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu usuniemy lub zawiesimy Twoje konto, zabraniamy Ci rejestrowania się i tworzenia nowych kont pod Twoim nazwiskiem, fałszywym lub pożyczonym nazwiskiem, lub nazwiskiem jakiejkolwiek osoby trzeciej, nawet jeśli działasz w imieniu osoby trzeciej. Oprócz zamknięcia lub zawieszenia konta użytkownika, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań prawnych, w tym bez ograniczeń do dochodzenia roszczeń cywilnych, karnych i nakazowych.


13.   MODYFIKACJE I PRZERWY

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub usunięcia zawartości Strony w dowolnym czasie i z dowolnego powodu według własnego uznania bez powiadomienia. Nie mamy jednak obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej Stronie. Zastrzegamy sobie również prawo do modyfikacji lub zaprzestania działania całości lub części Strony bez powiadomienia w dowolnym momencie. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika lub osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub przerwanie działania Strony.

Nie możemy zagwarantować, że Strona będzie dostępna przez cały czas. Możemy doświadczać problemów ze sprzętem, oprogramowaniem lub innych problemów, a także potrzebować przeprowadzić konserwację związaną z Witryną, co spowoduje przerwy, opóźnienia lub błędy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, poprawiania, aktualizowania, zawieszania, przerywania lub innego modyfikowania Strony w dowolnym czasie i z dowolnego powodu bez powiadomienia użytkownika. Użytkownik zgadza się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub niedogodności spowodowane niemożnością dostępu lub korzystania z Witryny podczas jakichkolwiek przestojów lub przerw w działaniu Witryny. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie będzie interpretowane jako zobowiązujące nas do utrzymywania i wspierania Strony lub dostarczania jakichkolwiek poprawek, aktualizacji lub wydań w związku z nią.


14.   PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Wielkiej Brytanii , a zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest wyraźnie wykluczone. Jeśli Twoje miejsce zamieszkania znajduje się w UE i jesteś konsumentem, dodatkowo posiadasz ochronę zapewnioną przez obowiązujące przepisy prawa Twojego kraju zamieszkania. Trade Wars Ltd i Ty zgadzasz się poddać niewyłącznej jurysdykcji sądów w Londynie , co oznacza, że możesz złożyć pozew w obronie swoich praw do ochrony konsumentów w odniesieniu do niniejszych Warunków Użytkowania w Wielkiej Brytanii lub w kraju UE, w którym mieszkasz.


15.   ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Komisja Europejska zapewnia internetową platformę rozstrzygania sporów, do której można uzyskać dostęp tutaj: https://ec.europa.eu/consumers/odr . Jeśli chcieliby Państwo zwrócić naszą uwagę na ten temat, prosimy o kontakt.


16.   KOREKTY

Na Stronie mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, w tym opisy, ceny, dostępność i różne inne informacje. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji na Stronie w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.


17.   WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

STRONA JEST DOSTARCZANA NA ZASADZIE „TAK JAK JEST” I „TAK JAK JEST DOSTĘPNA”. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTA ZE STRONY I NASZYCH USŁUG NA SWOJE WYŁĄCZNE RYZYKO. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WYŁĄCZAMY WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, ZWIĄZANE ZE STRONĄ I JEJ UŻYTKOWANIEM, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI. NIE SKŁADAMY ŻADNYCH GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI ZAWARTOŚCI STRONY LUB ZAWARTOŚCI JAKICHKOLWIEK STRON INTERNETOWYCH POWIĄZANYCH ZE STRONĄ I NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK (1) BŁĘDY, POMYŁKI LUB NIEŚCISŁOŚCI W TREŚCI I MATERIAŁACH, (2) OBRAŻENIA CIAŁA LUB SZKODY MAJĄTKOWE, O JAKIMKOLWIEK CHARAKTERZE, WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU DO STRONY I KORZYSTANIA Z NIEJ, (3) JAKIKOLWIEK NIEAUTORYZOWANY DOSTĘP LUB WYKORZYSTANIE NASZYCH BEZPIECZNYCH SERWERÓW I/LUB WSZELKICH DANYCH OSOBOWYCH I/LUB INFORMACJI FINANSOWYCH NA NICH PRZECHOWYWANYCH, (4) WSZELKIE PRZERWY LUB PRZERWY W TRANSMISJI DO LUB ZE STRONY, (5) WSZELKIE BŁĘDY, WIRUSY, KONIE TROJAŃSKIE LUB PODOBNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE DO LUB ZA POŚREDNICTWEM STRONY PRZEZ OSOBY TRZECIE, I/LUB (6) WSZELKIE BŁĘDY LUB POMINIĘCIA W JAKICHKOLWIEK TREŚCIACH I MATERIAŁACH LUB ZA WSZELKIE STRATY LUB SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU PONIESIONE W WYNIKU KORZYSTANIA Z JAKICHKOLWIEK TREŚCI ZAMIESZCZONYCH, PRZEKAZANYCH LUB W INNY SPOSÓB UDOSTĘPNIONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY. NIE GWARANTUJEMY, NIE POPIERAMY, NIE UDZIELAMY GWARANCJI ANI NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE PRODUKTY LUB USŁUGI REKLAMOWANE LUB OFEROWANE PRZEZ OSOBY TRZECIE ZA POŚREDNICTWEM STRONY, JAKIEJKOLWIEK STRONY INTERNETOWEJ, DO KTÓREJ PROWADZĄ HIPERŁĄCZA, ANI ZA ŻADNĄ STRONĘ INTERNETOWĄ LUB APLIKACJĘ MOBILNĄ PRZEDSTAWIONĄ W BANERZE LUB INNEJ REKLAMIE, A TAKŻE NIE BĘDZIEMY STRONĄ ANI W ŻADEN SPOSÓB NIE BĘDZIEMY ODPOWIEDZIALNI ZA MONITOROWANIE TRANSAKCJI POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A JAKIMIKOLWIEK DOSTAWCAMI PRODUKTÓW LUB USŁUG ZE STRONY OSÓB TRZECICH. PODOBNIE JAK W PRZYPADKU ZAKUPU PRODUKTU LUB USŁUGI ZA POŚREDNICTWEM DOWOLNEGO MEDIUM LUB W DOWOLNYM ŚRODOWISKU, UŻYTKOWNIK POWINIEN KIEROWAĆ SIĘ WŁASNYM OSĄDEM I ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ W STOSOWNYCH PRZYPADKACH.


18.  OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNYM WYPADKU MY ANI NASI DYREKTORZY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WYNIKOWE, PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB KARNE, W TYM UTRATĘ ZYSKU, UTRATĘ PRZYCHODÓW, UTRATĘ DANYCH LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA ZE STRONY, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEZALEŻNIE OD INNYCH POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY I NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA BĘDZIE ZAWSZE OGRANICZONA DO KKWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA NASZĄ RZECZ W OKRESIE SZEŚCIU (6) MIESIĘCY PRZED WYSTĄPIENIEM JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY DZIAŁANIA . NIEKTÓRE PRZEPISY PRAWA STANOWEGO I MIĘDZYNARODOWEGO NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH ANI NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE NIEKTÓRYCH SZKÓD. JEŚLI TE PRAWA MAJĄ ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKA, NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE POWYŻSZE WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA, A UŻYTKOWNIK MOŻE MIEĆ DODATKOWE PRAWA.


19.   ODSZKODOWANIE

Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać i chronić nas, w tym nasze filie, podmioty stowarzyszone i wszystkich naszych urzędników, agentów, partnerów i pracowników, przed wszelkimi stratami, szkodami, odpowiedzialnością, roszczeniami lub żądaniami, w tym przed uzasadnionymi honorariami adwokackimi i wydatkami, zgłoszonymi przez osoby trzecie z powodu lub w wyniku: ( 1 ) korzystania ze Strony; ( 2 ) naruszenie niniejszego Regulaminu; ( 3 ) naruszenia Twoich oświadczeń i gwarancji określonych w niniejszym Regulaminie; ( 4 ) naruszenia przez Ciebie praw strony trzeciej, w tym m.in. praw własności intelektualnej; lub ( 5 ) jakiegokolwiek jawnego szkodliwego działania wobec innego użytkownika Strony, z którym połączyłeś się za pośrednictwem Strony. Niezależnie od powyższego zastrzegamy sobie prawo, na koszt Użytkownika, do podjęcia wyłącznej obrony i kontroli nad wszelkimi sprawami, za które Użytkownik jest zobowiązany nas zabezpieczyć, a Użytkownik zgadza się współpracować, na swój koszt, z naszą obroną takich roszczeń. Dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić Państwa o wszelkich takich roszczeniach, działaniach lub postępowaniach, które podlegają niniejszemu zabezpieczeniu, po uzyskaniu wiedzy o nich.


20.   DANE UŻYTKOWNIKA

Będziemy przechowywać pewne dane przekazywane przez Państwa na Stronę w celu zarządzania działaniem Strony, jak również dane związane z Państwa korzystaniem ze Strony. Mimo że wykonujemy regularne, rutynowe kopie zapasowe danych, użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie dane, które przekazuje lub które odnoszą się do jakichkolwiek działań podjętych przez niego przy użyciu Strony. Użytkownik zgadza się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie takich danych, a użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich praw do działań przeciwko nam wynikających z takiej utraty lub uszkodzenia takich danych.


21.   KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA, TRANSAKCJE I PODPISY

Odwiedzanie Strony, wysyłanie do nas wiadomości e-mail oraz wypełnianie formularzy online stanowi komunikację elektroniczną. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie komunikacji elektronicznej i zgadza się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które dostarczamy użytkownikowi drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej i Witryny, spełniają wszelkie wymogi prawne, aby taka komunikacja miała formę pisemną. UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM WYRAŻA ZGODĘ NA KORZYSTANIE Z PODPISÓW ELEKTRONICZNYCH, UMÓW, ZAMÓWIEŃ I INNYCH ZAPISÓW ORAZ NA ELEKTRONICZNE DOSTARCZANIE POWIADOMIEŃ, ZASAD I ZAPISÓW TRANSAKCJI ZAINICJOWANYCH LUB WYPEŁNIONE PRZEZ NAS LUB ZA POŚREDNICTWEM STRONY. Niniejszym zrzekasz się wszelkich praw lub wymagań

wynikających z wszelkich statutów, przepisów, zasad, rozporządzeń lub innych praw w dowolnej jurysdykcji, które wymagają oryginalnego podpisu lub dostarczenia lub zachowania nieelektronicznych zapisów, lub do płatności lub przyznania kredytów za pomocą środków innych niż elektroniczne


22.  UŻYTKOWNICY I MIESZKAŃCY KALIFORNII

Jeżeli jakakolwiek skarga złożona do nas nie zostanie rozwiązana w sposób zadowalający, mogą Państwo skontaktować się z Jednostką Pomocy w Składaniu Skarg Wydziału Usług Konsumenckich Departamentu Spraw Konsumenckich w Kalifornii na piśmie pod adresem 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 lub telefonicznie pod numerem (800) 952-5210 lub (916) 445-1254.


23.   RÓŻNE

Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie polityki lub zasady operacyjne zamieszczone przez nas na Stronie lub w odniesieniu do Strony stanowią całość umowy i porozumienia pomiędzy Tobą a nami. Brak wykonania lub egzekwowania przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu nie oznacza zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia. Niniejsze Warunki użytkowania działają w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Możemy w każdej chwili przenieść dowolne lub wszystkie nasze prawa i obowiązki na inne podmioty. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, opóźnienia lub brak działania spowodowane przez jakiekolwiek przyczyny pozostające poza naszą kontrolą. Jeśli jakiekolwiek postanowienie lub część postanowienia niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, to postanowienie lub część postanowienia zostanie uznane za wyłączone z niniejszych Warunków użytkowania i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Między Tobą a nami nie powstaje żadna relacja typu joint venture, partnerstwa, zatrudnienia lub agencji w wyniku niniejszych Warunków Użytkowania lub korzystania z Witryny. Użytkownik zgadza się, że niniejsze Warunki użytkowania nie będą interpretowane przeciwko nam z tytułu ich sporządzenia. Niniejszym zrzekasz się wszelkich środków obrony, jakie możesz mieć w oparciu o elektroniczną formę niniejszych Warunków użytkowania oraz brak podpisania przez strony niniejszego dokumentu w celu wykonania niniejszych Warunków użytkowania.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków od czasu do czasu. . Nasze zaktualizowane Warunki będą wyświetlane na stronie internetowej, a kontynuując korzystanie i dostęp do strony internetowej po wprowadzeniu takich zmian, zgadzasz się na przestrzeganie wszelkich zmian wprowadzonych przez nas. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzanie niniejszych Warunków od czasu do czasu w celu weryfikacji takich zmian.


24.   KONTAKT

W celu rozstrzygnięcia reklamacji dotyczącej Strony lub uzyskania dodatkowych informacji dotyczących korzystania ze Strony, prosimy o kontakt pod adresem:

Trade Wars Ltd

7 Bell Yard

Londyn , Anglia WC2A 2JR

Zjednoczone Królestwo

Telefon:  +447458684101

contact@tradewars.pro